DUX ET MACHINA

DUX ET MACHINA
Imponująca końcówka roku w wykonaniu polskiej wytwórni płytowej DUX.

Mijający 2017 rok był dla firmy fonograficznej DUX, należącej naszym zdaniem do najbardziej brawurowych firm tej branży na świecie, wyjątkowo udany. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy w wymiarze finansowym również, dałby bóg, iżby księgowa w raporcie końcowym stwierdziła, że i owszem, czego z całego serca i głębi naszych portfeli życzymy, bez wątpienia natomiast sukcesy w sferze artystycznej są niewątpliwe. Trudno zliczyć pozytywne recenzje, radosne wzmianki i spontaniczne zachwyty nad płytami DUX wydanymi w ostatnim czasie, trzeba jednak czasami dokonywać zimnych podsumowań, więc zróbmy to i my, przypominając, że do prestiżowych nagród International Classical Music Awards (ICMA) zostały nominowane następujące produkcje labela z warszawskiego Morskiego Oka:

-„Fryderyk Chopin Piano Concertos” (DUX1350)
-„Krzysztof Meyer Works for Choir and Orchestra” (DUX1408)
-„Mieczysław Karłowicz. Philharmonic Szczecin” (DUX1377)
-„Espressione…” (DUX1375)
-„Anton Arensky Piano Trios” (DUX1320)
-„Flute Reflections” (DUX1333)

Nadto wypada ogłosić fakt, wpośród wielu innych godnych utrwalenia, iż dwoje artystów współpracujących z DUX – Piotr Sałajczyk oraz Joanna Freszel – zostało nominowanych do „Paszportów Polityki”.

My z wielką satysfakcją zaś informujemy, że naszymi najlepszymi chwilami w 2017 roku były chwile spędzone przy odsłuchu płyty „Krzysztof Meyer. New Chamber Music„.

Poniżej – nowości DUX. Chyba ostatnie w tym roku, chociaż… Do końca roku zostało jeszcze kilka dni.


„A POLISH KALEIDOSCOPE 2 POLISH MUSIC FOR TWO PIANOS” DUX 1422

Zebrane na tej płycie utwory na dwa for- tepiany stanowią szczególną panoramę polskiej szkoły kompozytorskiej. Tworzone na przestrzeni z górą siedemdziesięciu lat ukazują rozmaitość kierunków i tenden- cji artystycznych, bogactwo osobowości twórczych – jednym słowem kalejdoskop niepospolitych talentów. Ale widać też wiele cech łączących tę muzykę: wywo- dzące się z neoklasycystycznego ducha dążenie do zwięzłości wypowiedzi, dba- łość o formę, chętne sięganie do folkloru, motoryka, dominacja pierwiastka rytmicznego oraz zafascynowanie perkusyjnością nowoczesnego fortepianu. Druga płyta serii A Polish Kaleidoscope dobrze charakteryzuje główny nurt zainteresowań pianistek tworzących RAVEL PIANO DUO – świetnego zespołu, docenianego zarówno w kraju, jak i na świecie.

Ravel Piano Duo: Agnieszka Kozło, Katarzyna Ewa Sokołowska


„MISSA PRO PACE” WOJCIECH KILAR DUX 1413

„Missa Pro Pace“ Wojciecha Kilara, skomponowana w 2000 roku na stulecie Filharmonii Narodowej, przeniknięta jest duchem średniowiecznej muzyki kościel- nej – przeważa w niej nastrój medytacji, kontemplacji i modlitewnego skupienia. Na pierwszy plan wysunięty został śpiew i tekst liturgiczny, dopełniony skromnym zestawem prostych środków techniki kompozytorskiej, co służy świadomej archaizacji. Msza zbudowana została trady- cyjnie, z pięciu części: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus i Agnus Dei, poprzedzonych organowym Introitus, przy czym kulminacja przebiegu muzycznego dzieła przy- pada w finałowym fragmencie ostatniego ogniwa – Dona nobis pacem. Dominujące zazwyczaj Credo i Sanctus w kompozycji Kilara są momentami wyciszenia i zadumy. Piękna płyta.

Joanna Woś – sopran , Małgorzata Walewska – mezzosopran, Paweł Brożek – tenor, Rafał Siwek – bas, Chór i Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku, Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent Violetta Bielecka – przygotowanie chóru


SCHUBERT, BRAHMS „PIANO QUINTETS” DUX 1426

Kwintet Śląskich Kameralistów tworzą liderzy Śląskiej Orkiestry Kameralnej. Zespół, znany z klasycznych aranżacji muzyki rozrywkowej oraz popularnych Mecyi, ma w swoim dorobku m.in. też premierowe nagranie Kartek z nienapisa- nego dziennika Krzysztofa Pendereckiego w wersji na kwintet smyczkowy. Niniejsza płyta, z udziałem niemieckiego pianisty Christopha Soldana, zawiera dwie kompo- zycje należące do najlepiej rozpoznawal- nych i popularnych utworów kameralnych. Młodzieńczy Kwintet fortepianowy A-dur Franza Schuberta – Pstrąg to kompozycja lekka i wdzięczna, bardzo odmienna w nastroju od późniejszej twórczości kompo- zytora. Kontrastuje z nim Kwintet fortepianowy f-moll Johannesa Brahmsa, dzieło niezwykle poważne, mroczne, pełne dramatycznej mocy. Płyta to inauguracja obchodów dwudziestolecia istnienia tego wspaniałego zespołu.

Kwintet Śląskich Kameralistów (Schlesische Kammersolisten), Dariusz Zboch, skrzypce, Jakub Łysik, skrzypce, Jarosław Marzec, altówka, Katarzyna Biedrowska, wiolonczela, Krzysztof Korzeń kontrabas, Christoph Soldan fortepian


„SONG OF THE NORTH” CHÓR KAMERALNY 441 HZ DUX 1405

Jedną z najważniejszych idei działalności Chóru Kameralnego 441 Hz jest wykonywanie i promowanie współczesnej muzyki chóralnej. Pod dyrekcją Anny Wilczewskiej zespół pro- wadzi na co dzień aktywną działalność kon- certową, koncentrując się przede wszystkim na repertuarze muzyki najnowszej. Niniejszy album jest prezentacją współczesnej muzyki chóralnej pochodzącej z krajów Północy, głównie ze Skandynawii. Różnorodność inspi- racji twórczej, swobodne nawiązywanie do folkloru, zwyczajów i surowej północnej przy- rody, oryginalność technik kompozytorskich… Wszystko to sprawia, że mamy tu do czynienia z szeroką panoramą muzyczną skonstruowaną z prac aż jedenastu kompozytorów, która mimo to stanowi domkniętą, homogeniczną całość.

Chór Kameralny 441 Hz, Anna Wilczewska dyrygent


GEORGES BIZET „DJAMILEH” DUX 1412

Jednoaktowa opera Georges Bizeta do libretta Louisa Galleta opowiada orientalną love story pomiędzy tytułową niewolnicą Djamileh i kairskim sułtanem Harounem. Fabuła, przywodząca na myśl atmosferę Baśni z tysiąca i jednej nocy, jest dość typowym przykładem romantycznych fascynacji Wschodem i od samego początku wzbudzała wąt- pliwości Bizeta, który uważał ją za nieco zbyt trudną do scenicznej adaptacji. Artyzm kompozytora Carmen zrównowa- żył jednak niedostatki libretta spowijając historię orientalnych kochanków suge- stywną aurą dźwiękową, uzyskaną dzięki oryginalnej instrumentacji i śmiałemu, schromatyzowanemu językowi harmonicznemu. Kunszt wykonującej tytułową partię Jenniefer Feinstein sprawia, że słuchacz może cieszyć się wszystkimi walorami tej mało znanej opery.

Jennifer FEINSTEIN (Djamileh) mezzosopran, Eric BARRY (Haroun) tenor, George MOSLEY (Splendiano) baryton, Piotr KAMIŃSKI (Sprzedawca niewolników) rola mówiona, Poznański Chór Kameralny, Bartosz Michałowski, przygotowanie chóru Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, Łukasz BOROWICZ, dyrygent, Doris YARICK-CROSS, przygotowanie solistów Anna MARCHWIŃSKA, pianista korepetytor, Piotr KAMIŃSKI, konsultacja artystyczna


„ROMAN MACIEJEWSKI MUZYKA FORTEPIANOWA” DUX 1410

Roman Maciejewski to jedna z najciekaw- szych osobowości twórczych polskiego życia muzycznego XX wieku i prawdo- podobnie najbardziej niedoceniana, co wynika w podobnym stopniu z nieza- leżnego charakteru kompozytora, jak i z powodów politycznych. Pod względem stylistycznym utwory fortepianowe Maciejewskiego wykazują zbieżność z neoklasycyzmem, ale z typową dla polskich kompozytorów domieszką romantyzmu, a także z elemen- tami impresjonistycznych eksperymentów z barwami. Świetny warsztat kompo- zytorski widać zarówno w polifonii, jak i w mistrzowskim zastosowaniu technik wariacyjnych i przetworzeniowych. Stałym elementem jego utworów jest też głębokie nasycenie emocjonalne. Na twórczość fortepianową Maciejewskiego składa się ponad 40 mazurków oraz 9 miniatur na fortepian solo, Pianoduo concertante, 12 miniatur oraz 23 transkrypcje na dwa fortepiany a także Allegro concertante i Kołysanka na fortepian i orkiestrę. Niniejszy album zawiera nagrania ośmiu utworów fortepianowych Maciejewskiego, w tym pierwsze w historii nagranie Mazura II.

Mariusz Ciołko – fortepian


FELIKS NOWOWIEJSKI „TYM, KTÓRZY MNIE KOCHAJĄ”, ELŻBIETA KAROLAK – ORGANY DUX 1416

W roku 2017 mija 140. rocznica urodzin i 70 rocznica śmierci Feliksa Nowo- wiejskiego i niniejsza płyta powstała w ramach programu upamiętnienia tego bardzo interesującego, choć nieco zapo- mnianego kompozytora. Nowowiejski, twórca bardzo wszechstronny, w pierw- szej kolejności był organistą i w grze na tym instrumencie osiągnął prawdziwą wirtuozerię. Biegłość tę doskonale oddaje znakomita interpretacja Elżbiety Karolak, którą cieszyć się mogą słuchacze tego nagrania. Charakterystyczna dla organów praktyka improwizatorska znajduje wyraz w trzech utworach bezpośrednio odnoszących się do Bożego Narodzenia poprzez cytaty z polskich kolęd, a także w barwnej, ilustracyjnej muzyce III Symfonii organowej.

Elżbieta Karolak – organy


DZIADEK, DIXA, ZAMUSZKO, OLCZAK „CONTEMPORARY MUSIC FROM GDAŃSK VOL. 2” DUX 1429

Druga wspólna płyta kompozytorów związa- nych z Gdańskiem i Katedrą Kompozycji tam- tejszej Akademii Muzycznej prezentuje utwory nowe i najnowsze, powstałe w latach 2014- 2016 (pierwsza płyta ukazała się w roku 2015, DUX 1257). Są to kompozycje zróżnicowane gatun- kowo i wyrazowo, niekiedy subtelnie nazna- czone indywidualnymi predylekcjami, czasem wyraziście nacechowane stałymi elementami języka muzycznego ich twórców. W każdej z nich mamy do czynienia z twórczym nawią- zaniem do tradycyjnych form, gatunków czy technik kompozytorskich – ze swoistą syntezą, wrażeniową ewokacją lub postmodernistyczną grą z muzyką przeszłości w oryginalnym, atrakcyjnym brzmieniowo ujęciu.

Karolina PIĄTKOWSKA-NOWICKA skrzypce, Łukasz DŁUGOSZ flet, SINFONIETTA POMERANIA, Tadeusz DIXA, dyrygent


ZYGMUNT KRAUZE „FOLK MUSIC” DUX 1435/1436, BR 1044

W Polsce od dwóch dekad narasta potrzeba reinterpretacji schedy kultury (i w ogóle warstwy) chłopskiej, intensy- fikująca się zwłaszcza ostatnio. Trudno chyba jednoznacznie przypisać folklory- styczną twórczość Zygmunta Krauzego z lat 70. doumyślnych, ideowych zwia- stunów tych przewartościowań, ale z pewnością stała się ona silną antytezą protekcjonalnego „oszlifowywania”, jakie miało swoje apogeum ćwierć wieku wcześniej. Niekonwencjonalne nasta- wienie łączy się u Krauzego z „zanurzeniem” (by użyć słowa kompozytora) w śro- dowisko dźwiękowe, dając w rezultacie dzieło oryginalne i świeże, a na polskim tle swoich czasów – osobne.

Ad Hoc Ensemble New Music Orchestra, Szymon Bywalec, dyrygent, Stanisław Gąsowski, skrzypce, WOSPRiTV, Kazimierz Kord dyrygent, Music Workshop Ensemble Radical Polish Ensemble, Stanisław Gąsowski, skrzypce


SŁOPECKI „FUGUECRAFT“ DUX 1397/1398

Piotr Słopecki – jeden z najciekawszych polskich pianistów, przyzwyczaił nas (Wariacje Goldbergowskie DUX 0218, czy cykl Die Kunst der Fuge DUX 0490/0491) do swoich znakomitych kreacji bachow- skich. Niniejszy album to fonograficzne otwarcie tego wszechstronnego artysty – pianisty, organisty, kompozytora i aran- żera (któremu nieobce są klimaty jazzu) na inne światy uprawianej przez niego muzyki. Otwarcie to bardzo subtelne, bo poświęcony trzem wybitnym kom- pozytorom album tylko pozornie odbiega od bachowskich klimatów. Wspaniałej Particie e-moll BWV 830 – pierwszej kompozycji Bacha opublikowanej za jego życia – towarzyszy III Fantacja Jana Pieterszoona Sweelincka, którego technika kompozytorska była jedną z inspiracji dla twórczości Mistrza Fugi. Również Ludwig van Beethoven w Sonacie nr 29 B-dur op. 106 nawiązuje do techniki kontrapunktu, co pozwala odnaleźć to niezwykle nowatorskie dzieło w głównym nurcie muzyki odwołującej się wprost do twórczości Lipskiego Kantora.

Piotr Słopecki, fortepian

PACIOREK, LEMAŃCZYK „DUOLOGY“ DUX 1434

Autorska płyta dwu znakomitych instrumentalistów – Cezarego Paciorka (akor- deon) i Piotra Lemańczyka (kontrabas). Muzycy występują tu w podwójnej roli, są wykonawcami i kompozytorami muzyki pisanej na te dwa oryginalnie zestawione instrumenty. Muzyka inspirowana jazzem, folklorem polskim i latynoamerykańskim, tradycjami europejskiej klasyki. Zarazem nastrojowa i żywiołowa, ciekawa. To kolejna pozycja w naszym katalogu muzyki jazzowej!

Cezary Paciorek, akordeon; Piotr Lemańczyk, kontrabas


FELIKS NOWOWIEJSKI „II SYMFONIA, III SYMFONIA“ DUX 1446

Feliks Nowowiejski kojarzony jest głównie jako autor muzyki do Roty Marii Konopnickiej, a także jako kompozytor muzyki organowej i oratoryjnej. Jego twórczość symfoniczna jest rzadko wykonywana i do tej pory nie została nigdy zaprezentowana szerszej publiczności w formie płyto- wej. Ta poważna luka w obrazie polskiej muzyki dwudziestolecia międzywojennego wypełniona została dzięki Filharmonikom Poznańskim pod batutą Łukasza Boro- wicza oraz firmie DUX. Niniejszy album prezentuje dwie pierwsze Symfonie Nowowiejskiego (oznaczone numerami II i III, bowiem I Symfonia zaginęła).Pierwszy z tych utworów, z rozbudowanymi partiami perkusji, jest prawdziwą apologią rytmu, zaś III Symfonia, poświęcona bogini tęczy Iris, zachwyca nowatorskimi rozwiązaniami instrumentacyjnymi i kolorami orkiestry. Mamy nadzieję, iż nasza praca spowoduje powrót obu tych utworów do sal koncertowych.

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, Łukasz Borowicz, dyrygent

Kategorie: MUZYKA, NOWOŚCI

Skomentuj